Инжекционни работи

Методът на инжектиране се използва в специалното фундиране под формата на впръскване на инжекционния материал (вода с хидравлични свърващи вещества и добавки) и разтвори (мек гел, силикатен гел) в почвата. Прави се основна разлика между заместващо почвата инжектиране (compaction grouting, hydraulic fracturing) и инжектиране без пълно заместване на почвата (permeation, fissure grouting, bulk-filling)

Инжекции с високо налягане

Това е техника, използвана за подсилване или удълбочаване на съществуващи фундаменти, подобряване на почвените характеристики, втвърдяващи или изолационни завеси, и за уплътняване на язовирни стени и др. За създаване на инжекционното тяло, сондажен прът е вкаран в земята на определена дълбочина и през дюза в долния му край се впръсква течност в прилежащата земна маса. Едновременното изваждане с въртене на пръта и инжектиране на разтвора причинява проникване на течността в земната маса и смесване с нея. По този начин се формира цилиндрично пластично бетоново тяло.

 

Bauer_Spezialtiefbau_Duesenstrahlverfahren_2