Почвени гвоздеи

В общия случай ненарушената земна основа притежава относително висока якост на натиск, но много ниски якости на опън и срязване. Почвените гвоздеи са техника, чиято цел е да повиши и/или поддържа стабилността на земната маса посредством инсталиране на армиращи пръти или почвени гвоздеи.

Технологията с почвени гвоздеи е разработена от БАУЕР Шпециалтийфбау в процеса на един изследователски проект, изпълнен с подкрепата на Министерството на науката и технологиите на Германия. Принципът на работа на почвените гвоздеи представлява инсталиране на  арматурни пръти с цел увеличаване на якостните характеристики на опън и срязване на земната маса. В резултат се създава земен масив, който по своите носещи характеристики е сравним с тези на гравитачна подпорна стена, натоварена с външни товари.

Почвените гвоздеи се използват за укрепване на тераси, дълбоки изкопи, земни насипи, съществуващи свлачища и натоварени при инжектиране масиви, при различни наклони на стената. Тук трябва да направим разлика между временно и постоянно укрепване. В много случаи то се доказва като единственото възможно икономически решение.